07.14.2024

Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları arttı: Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda önemli değişiklikler öngören 7511 sayılı yasa, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler gibi çeşitli alanlarda önemli düzenlemeler içeriyor.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA AĞIR CEZALAR

Yeni yasa ile birlikte, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda, bir mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş artış yapılması halinde ciddi idari para cezaları uygulanacak. Bu düzenlemeye göre, her bir aykırılık için 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. Ayrıca, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan işletmelere her bir aykırılık için 1 milyon TL’den 12 milyon TL’ye kadar ceza uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde bu hükme en az üç defa aykırı hareket ederek idari para cezası alan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini altı güne kadar kapatma yetkisine sahip olacak. Bu düzenleme, piyasa dengesini korumak ve tüketicileri korumak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ŞİRKETLERE SERMAYE ARTIRIMI ZORUNLULUĞU

Yasaya göre, sermaye yeterliliği asgari sermaye tutarının altında kalan anonim ve limited şirketlerin, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yeni sermaye düzenine uyum sağlamaları gerekecek. Bu uyumu sağlayamayan şirketler, infisah etmiş sayılacak ve kanunda öngörülen tasfiye sürecini başlatarak ticaret sicili kaydının terkinini gerçekleştirecekler. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi birer yıl olarak en fazla iki defa uzatma yetkisine sahip olacak.

Ayrıca, çıkarılmış sermayesi en az 250 bin TL olan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerin, başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini 500 bin TL’ye yükseltmemeleri halinde bu sistemden çıkmış sayılacakları hükme bağlandı.

ÜRÜN İHTİSAS BORSALARINA YENİ DÜZENLEMELER

Yeni yasayla birlikte, ürün ihtisas borsalarının veya bu borsalar tarafından takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşların takas işlemlerinde mali sorumlulukları, belirlenen limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak. Garanti fonunun kuruluşu, işletimi, kullanımı ve katılımcılarına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Teminatlar ve garanti fonundaki varlıklar, tevdi amaçları dışında kullanılamayacak, üçüncü kişilere devredilemeyecek, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK PARA CEZALARI

Yasa kapsamında, bir malı süresinde teslim etmeyen veya monte etmeyenler hakkında her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında da benzer şekilde, her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL’den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10’u kadar idari para cezası verilecek.

Satış sonrası hizmetler kapsamında ise, üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1.1 milyon TL, hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayanlar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında her bir işlem için 2 bin 200 TL idari para cezası kesilecek.